Čo je OEE

Comes OEE > Čo je OEE

OEE je kľúčovým ukazovateľom pre podniky, ktoré sú aktívne v neustálom zlepšovaní a zoštíhľovania výroby. Využíva sa v programoch ako je Downtime management (DTM), lean manufacturing, Six Sigma alebo Kaizen. Celková efektívnosť zariadenia OEE odkrýva skryté kapacity výrobných strojov, ktorých môžu využiť výrobné tímy a dosiahnuť tak zvýšenie prevádzkového zisku.

Čo je celková efektivita zariadenia OEE a ako ju zlepšovať?

OEE je najviac používaným kľúčovým výrobným ukazovateľom KPI na hodnotenie efektivity výroby. Hodnota OEE sa udáva v percentách využitia normovanej kapacity zariadenia (strojov a liniek). Hodnota OEE väčšia ako 85% zvyčajne ukazuje výborné využitie zariadenia, tj. zariadenie vyrába účinne a efektivne. V niektorých oboroch, ako napríklad kontinuálnej výrobe, je hodnota OEE blízka 100%, ale v iných, napr. v dávkových výrobách, to býva často oveľa menej vzhľadom k prestojom pri prechode medzi jednotlivými šaržami.

Ako zlepšiť výsledky výrobného podniku?

OEE má priamy vplyv na ekonomické výsledky podniku, náklady, produkciu a zisk. OEE je preto veľmi dôležitým ukazovateľom pre management, ktorý pri jeho priebežnom vyhodnocovaní môže pozitívne ovplyvňovať výsledky výrobného podniku.

Pokiaľ majú manažéri priebežné výsledky v ukazovateľoch OEE, z teórie vyplýva, ako je možné zlepšiť výrobu (zvýšiť efektivitu).

 1. Vyrobiť viacej výrobkov je napríklad možné:
  • znížením prestojov, t.j. lepším využívaním výrobného času k produktívnej výrobe
  • zvýšením taktu – napr. modernizáciou zariadenia v technológii, mechanike alebo automatizácii
  • zvýšením priepustnosti – t.j. priechodu výrobkov výrobným procesom, napr. optimalizáciou procesov
 2. Zlepšiť pomer zhodných/nezhodných výrobkov je napríklad možné:
  • znížením zmetkovitosti
  • zvýšením kvality výrobného zariadenia – napr. modernizáciou zariadenia v technológii, mechanike alebo automatizácii
  • zlepšením technológie výroby

Manažéri potrebujú pre rozhodovanie a optimalizáciu výroby riešenie, ktoré je možné ľahko nasadiť a poskytuje informácie ako v reálnom čase, tak aj z hľadiska vyhodnotenia uplynulého časového obdobia. Vhodným riešením je presné a hlavne na ľudskom faktore čo najmenej závislé zisťovanie skutočných výsledkov výroby v čase. Nezávislý automatizovaný zber dát a monitoring výroby je preto nutným predpokladom pre realistické vyhodnotenie efektivity výroby.

Dôležitou súčasťou riešenia je tiež informovanosť celého výrobného tímu vrátane operátorov a robotníkov. V praxi sa osvedčilo riešenie poskytovaní informácií priamo do výrobného procesu, aby boli ľudia okamžite informovaní o výsledkoch svojej práce. Táto informovanosť je prvým a samočinne pôsobiacim faktorom pre zlepšovanie výroby, ktorého účinnosť je možné významne zvýšiť pomocou finančnej zainteresovanosti výrobného tímu na výsledkoch zmeny.

Výhodné riešenie ponúka univerzálna aplikácia COMES OEE, použiteľná pre všetky výrobné zariadenia, ktorá dokáže automaticky zbierať dáta a v reálnom čase poskytovať informácie v podobe výrobných štatistík a OEE. Všetko je možné uskutočniť bez zásahu obsluhy, alebo s čiastočným využitím vstupu ľudského faktoru podľa potrieb danej výroby.

OEE – celkovú efektivitu zariadenia vypočítame jako súčin troch faktorov:

 • Dostupnosť zariadenia – Skutočný čas výroby / Plánovaný čas výroby *)
 • Výkon zariadenia – Skutočné množstvo vyrobených výrobkov / Normované množstvo výrobkov **)
 • Kvalita výroby – Množstvo shodných výrobkov / Množstvo vyrobených výrobkov ***)

Pozn.:
*)     Skutočný čas výroby je zvyčajne znížený o neplánované prestoje
**)   Skutočný výkon zariadenia je zvyčajne nižší než normovaná kapacita zariadenia
***) Množstvo zhodných výrobkov je zvyčajne menšie od vyrobeného o množstvo nezhodných výrobkov

85% OEE
OEE - Dostupnost ikona
Dostupnosť
Skutočný čas výroby
Plánovaný čas výroby
OEE - Výkon ikona
Výkon
Skutočná produkcia
Plánovaná produkcia
OEE - Kvalita ikona
Kvalita
Kvalitná produkcia
Skutočná produkcia
100%

Objektívnym meraním hore uvedených faktorov získame hodnoty, súčinom ktorých vypočítame “celkovú efektivitu zariadenia”. Tak môžeme hodnotiť využitie zariadenia a prípadne hľadať cesty jeho zvýšenia.

OEE = Dostupnosť zariadenia * Výkon zariadenia * Kvalita výroby * 100 [%]

Zkratky:

OEE – Overall Equipment Effectiveness
KPI  – Key Performance Indicator(s)
DTM – Downtime management